รายละเอียดการโอนวัสดุคงคลัง ครั้งที่ 8 
ผู้โอนวัสดุคงคลัง
ผู้รับโอนวัสดุคงคลัง