นางเย็นจิต ทองยงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                
                                                                         น.ส.จุไรรักษ์ อุนาภีร์          น.ส.พัชมน เจริญสวัสดิ์              น.ส.รติกร สิทธิสิน                  นายราเชนทร์  ตระกูลสุข
                                                                    หัวหน้ากลุ่มบัญชี              หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ         หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง      หัวหน้ากลุ่มการเงิน
 
                                                                                                                                                                                                      
 
                                                                       น.ส.ปรารถนา อุนทะอ่อน      นางกาญจนา หงษ์ห้อม           น.ส.วันทนา  ยรรยงยศ                   น.ส.จิราวรรณ  จิรัฐิติกาลตระกูล                                                                                                                               หัวหน้ากลุ่มพัสดุ                   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป          หัวหน้ากลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ       หัวหน้ากลุ่มเงินทุนหมุนเวียนและเงินนอกงบประมาณ