การระบุหมวดพัสดุในระบบ New GFMIS thai <11 พ.ย.65> 
แนวทางการปฏิบัติการปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบปรมาณ พ.ศ.2565 ในระบบ New GFMIS Thai <7 ต.ค.65> 
ขอส่งรายงานสินทรัพย์คงเหลือในระบบ New GFMIS Thai ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2565 
แนวทางปฏิบัติและการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับ Token Key ที่ได้รับเพิ่มเติม  <27 ก.ย.65> 
การดำเนินการของระบบสินทรัพย์ถาวรในระบบ New GFMIS Thai  <30 ส.ค.65> 
เอกสารอบรมวันที่ 22 ก.ค.65 <22 ก.ค.65> 
เอกสารอบรมวันที่ 21 ก.ค.65ตอนบ่าย <21 ก.ค.65> 
เอกสารอบรมวันที่ 21 ก.ค.65ตอนเช้า  <21 ก.ค.65> 
อกสารอบรมวันที่ 20 ก.ค.65 <20 ก.ค.65> 
เอกสารอบรมวันที่ 19 ก.ค.65 ตอนบ่าย <19 ก.ค.65> 
เอกสารอบรมวันที่ 19 ก.ค.65 ตอนเช้า <19 ก.ค.65> 
เอกสารอบรมวันที่ 18 ก.ค.65 <18 ก.ค.65> 
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ NEW GFMIS Thai" ( 6 ก.ค.65) 
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบNew GFMIS Thai ( 24 พ.ค. 65) 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)  ( 5 เม.ย. 65) 
กำหนดเวลาในการเตรียมการขึ้นระบบ NewGFMIS Thai (หน่วยงานที่เบิกจ่ายกับกองคลัง)  (18 มี.ค. 65) 
กำหนดเวลาในการเตรียมการขึ้นระบบ NewGFMIS Thai (ส่วนภูมิภาค) (18 มี.ค. 65) 
แนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) (17 มี.ค. 65) 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) (15 มี.ค. 65) 
วิธีปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)  (29 ธ.ค.64)
แนวทางการขึ้นระบบ New GFMIS Thai ส่วนกลาง  (27 ธ.ค.64)
แนวทางการขึ้นระบบ New GFMIS Thai ส่วนภูมิภาค  (27 ธ.ค.64)
หลักเกณฑฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ฉบับแก้ไข  (27 ธ.ค.64)
 แจ้งกำหนดการขึ้นระบบ New GFMIS Thai   (2 ธ.ค.64)
การเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบ New GFMIS Thai (25 พ.ย.64)
แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS THAI) (5 เม.ย.64)
การเตรียมความพร้อมระบบ New GFMIS Thai  <11 ม.ค.64> 
เอกสารอบรมวันที่ 18 ธค.63 <18 ธ.ค.63> 
เอกสารอบรมวันที่ 17 ธค.63 <17 ธ.ค.63> 
เอกสารอบรมวันที่ 16 ธค.63 <16 ธ.ค.63> 
เอกสารอบรมวันที่ 15 ธค.63 <15 ธ.ค.63> 
เอกสารอบรมวันที่ 14 ธค.63 <14 ธ.ค.63> 
ครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ NEW GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 6  <1 ธ.ค.63>  
การเตรียมความพร้อมระบบ New GFMIS Thai <30 พ.ย.63>  
แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่(New GFMIS Thai)  <16 มี.ค.2563>
จ้งแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)<29 พ.ย.2562> 

 

 

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ NEW GFMIS Thai" ( 6 ก.ค.65) 

 

เอกสารอบรมวันที่ 19 ก.ค.65 ตอนเช้า <19 ก.ค.65>