วันที่ เรื่อง
22 ส.ค.66 แผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
22 ส.ค.66 รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต และรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมปศุสัตว์ (ตารางที่ 1-12)
24 ก.พ.66 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน กรณีลดค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
31 ส.ค.65 แผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
31 ส.ค.65 รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมปศุสัตว์ (ตารางที่ 1-12)
27 มิ.ย.65
8 ก.ค.64 แผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
18 มิ.ย.64
9 เม.ย.64 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีลดค่าใช้จ่าย)
30 ต.ค.63  รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
31 มี.ค.63 หนังสือเวียนแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กรณีลดค่าใช้จ่าย และด้านปรับปรุงกิจกรรม)
27 ก.พ.63
30 ต.ค.62
27 ก.พ.62
30 ต.ค.61 รายงานสรุปผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปี 2561 กรมปศุสัตว์
23 ก.พ.61

รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เกณฑ์การปันส่วนจากศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เกณฑ์การปันส่วนจากกิจกรรมย่อยเข้าสู่ผลผลิตย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

28 ก.พ.60

รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เกณฑ์การปันส่วนจากศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เกณฑ์การปันส่วนจากกิจกรรมย่อยเข้าสู่ผลผลิตย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

29 ก.พ.59 รายงานผลการคำนวณต้นทุนและรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกรมปศุสัตว์
26 มี.ค.58
 
27 ก.พ.58 รายงานผลการคำนวณต้นทุนและรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของกรมปศุสัตว์
1 พ.ค.57 รายงานผลการคำนวนต้นทุนและรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกรมปศุสัตว์ 
27 กพ.56
9 ตค.55
8 ตค.55
29 กพ.55
29 กพ.55
14 กพ.55
รายละเอียดรหัสกิจกรรมย่อยของกรมปศุสัตว์ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2555
 
 
9 กพ.55
ตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 
 
30 มค.55
ระบุปริมาณงาน ตามกิจกรรมย่อยและผลผลิตย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
 
 
 
 
14 ตค.54
11 ตค.54
20 กย.54
กำหนดกิจกรรมย่อย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2555