รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด

 

: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP) รอบที่ 2/2558

 

1

รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฎิบัติงาน

 

แบบฟอร์ม 1

2

รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)

 

-  แบบฟอร์ม 2.1

 

-  แบบฟอร์ม 2.2

3

แบบสรุปรายงานตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 2/2558

 

-  แบบฟอร์ม 3.1 ข้าราชการ

 

-  แบบฟอร์ม 3.2 พนักงานราชการ

4 หลักฐานการดำเนินการตามแผนพัฒนาการประเมินผลและติดตาม และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
5

หลักฐานประกอบเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา

 

5.1) การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ระยะที่ 3 สำหรับ

 

       เจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้ปฏิบัติงาน (7 เม.ย. 58)

 

5.2) โครงการประชุมชี้แจ้งหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติการบัญชีภาครัฐ (9 เม.ย. 58)

 

5.3) หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง

 

       รุ่นที่ 70 (21 เม.ย. 58 - 29 พ.ค.58) และ รุ่นที่ 71 (3 มิ.ย. 58 - 9 ก.ค. 58)

 

5.4) โครงการประชุมสัมมนาด้านการบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงาน

 

       ภาครัฐต้นสังกัด (18 พ.ค.58)

 

5.5) โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำหนดราคากลาง

 

       ค่าจ้างที่ปรึกษา (22 พ.ค. 58)

 

5.6) หลักสูตร "กฎหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง" รุ่นที่ 3 (12-13 มิ.ย. 58)

 

5.7) โครงการฝึกอบรมชี้แจ้งการปฎิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทาง

 

       อิเล็กทรอนิกส์ระยะที่ 4 สำหรับผู้อำนวยการกองคลังของส่วนราชการในส่วนกลาง

 

5.8) โครงการ การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์

 

       (Persion's Electronic Filing) (25 มิ.ย. 58)

 

5.9) โครงการประชุมสัมมนาด้านการบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงาน

 

       ภาครัฐต้นสังกัด รุ่นที่ 2 (29 มิ.ย.58)

 

5.10) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ใช้งานระบบการจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐ (1 ก.ค. 58)

 

5.11) โครงการทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ

 

5.12) การเพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐผ่านบัตรเครดิตราชการ

 

         ครั้งที่6 (9-11 ก.ค. 58)

 

5.13) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พิจารณางานวิจัยอย่างไรให้คุ้มค่า” รุ่นที่ 1

 

        (20-21 ก.ค. 58) และรุ่นที่ 2 (3-4 ส.ค. 58)

 

5.14) โครงการประชุมชี้แจ้งร่างมาตรฐานการบัญชีภาครัฐเฉพาะเรื่องฉบับใหม่ (21 ก.ค. 58)

 

5.15) โครงการพัฒนาศักยภาพนักเจรจาทีมชาติ (23-24 ก.ค. 58)

 

5.16) ประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับส่วนราชการผู้ใช้ที่ราชพัสดุของ

 

         กรมธนารักษ์ (27 ก.ค. 58)

 

5.17) โครงการพัฒนาระบบการจัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

 

         หน่วยงานภาครัฐ (28 ก.ค. 58)

 

5.18) โครงการประชุมชี้แจ้งการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ (7 ก.ย. 58)

 

5.19) หลักสูตร “การทำโครงการวิจัยในการปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่ง

 

        ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 4 (ฝึกปฏิบัติ)” (14-16 ก.ย. 58)

 

6

โครงการที่กองคลังจัดเพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานซึ่งเป็นการพัฒนาเจ้าหน้าที่กองคลัง

 

(สมรรถนะด้านการบริการ) และหน่วยงานกรมปศุสัตว์

 

6.1) ประชุมการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของกองคลัง เรื่องการใช้โปรแกรมการเขียนเบิก

 

       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ครั้งที่ 1 – 2 (26 มิ.ย. 58, 2 ก.ค. 58)

 

6.2) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

       การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market :e-market) 

 

       และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ElectronicBidding : e-bidding) (24 มิ.ย. 58)

7

โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice)

 

-  หลักฐานการวางแผน

 

-  หลักฐานการสื่อสารประชาสัมพันธ์(หน้าเว็บไซต์กองคลัง และเวียนแผนให้รับทราบ)

    

-  หลักฐานการดำเนินการ

-  หลักฐานการประเมินผลและติดตาม

-  หลักฐานการสรุปรายงานผล

 

 

 

รายงานแผนพัฒนาบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

รายละเอียดตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร : การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2 ประจำปี 2558
KPI Form2 (excel) (แก้ไข ณ วันที่ 9 มีนาคม 2558)
-กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
-ฝ่ายบริหารทั่วไป
-ฝ่ายการเงิน
-ฝ่ายบัญชี
-ฝ่ายงบประมาณ
-ฝ่ายพัสดุ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558