award2561

กองคลังได้รับรางวัลที่ 1 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส
ประเภทหน่วยงานส่วนกลาง 

 

 

 

f5

รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2555
การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Customer And Stakeholder Focus)
รางวัลชมเชย มอบให้ กองคลัง

 

f1

ประกาศเกียรติคุณบัญชีภาครัฐดีเด่น ประจำปี 2556 ระดับชมเชย

 

 

 

f5

กรมปศุสัตว์ มอบโล่เกียรติคุณนี้ไว้ เพื่อแสดงว่ากองคลังได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานใสสะอาดแล้ว
สมควรที่จะได้รับการยกย่องว่าเป็นหน่วยงานใสสะอาด ประจำปี 2555