การเงิน การคลัง 
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อใช้รับเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าตอบแทน (18 ต.ค.66)
 แบบสัญญาการยืมเงิน แบบ 8500
 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online(จ้างเหมา)  (6 มิ.ย.62)
 แบบขอเพิ่มเจ้าหนี้ ระบบทะเบียนใบสำคัญเบิกจ่าย (Barcode - ระบบบาร์โค้ด)  (6 มิ.ย.62)
 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ส่วนกลาง เงินงบประมาณ กรมปศุสัตว์ (6 ธ.ค.61)
 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ำย (6 ธ.ค.61)
 แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกัน กรณีพนักงานราชการ ยืมเงิน (18 ต.ค.61)
 แบบใบสรุปรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิต (13 ก.ย.61)
 แบบฟอร์มขอรับเงินผ่านธนาคาร (18 พ.ค.60)
 ขออนุมัติส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม (3 พค.56) 
   - กรณีมีการแจ้งอัตราค่าลงทะเบียนอัตราเดียว
   - กรณีมีการแจ้งอัตราค่าลงทะเบียนหลายอัตรา และ ต้องการเบิกค่าลงทะเบียนในอัตราที่แพงกว่าการลงทะเบียนครั้งแรก
 แบบหนังสือรับรองการขอเบิกบำเหน็จบำนาญปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ........ 
 แบบหนังสือรับรองการขอเบิกบำเหน็จลูกจ้าง (แบบ ลจ.1) 
 บันทึกยืมเงิน (1 กย.54)
 สัญญาการยืมเงิน
 สัญญาการยืมเงินและการใช้บัตรเครดิตราชการ (28 กค. 49) 
 ใบสมัครเป็นบัตรเครดิต โครงการบัตรเครดิตสำหรับหน่วยงานราชการ KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนแบบ (1 ตค.55) 
 แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญถึงแก่ความตาย
 หลักฐานที่ยื่นกองคลัง กรณียื่นเรื่องขอรับเงินช่วยพิเศษ (ค่าทำศพ 3 เดือน) 
 แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) 
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) 
 แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน (ท้องที่กรุงเทพฯ) 

 แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน (ท้องที่อื่น) ( 22 เม.ย.65)

 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131) เปลี่ยนแบบ (13 ตค.53) 
 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7223) เปลี่ยนแบบ 
 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 ใบสำคัญรับเงิน
 แบบ 10  (6 พ.ย.61) 
 แบบ 10
 แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (สำหรับบำนาญ) 
 แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของกรมฯ)
 แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (สำหรับบุคคลภายนอก)
 ใบมอบฉันทะ
 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (แบบ 4235) และ คำอธิบายวิธีการกรอกรายการ 
 ใบนำส่งเงิน
  การพัสดุ
แบบฟอร์มแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (23 พ.ย.60)
แบบฟอร์มสำหรับการควบคุมพัสดุ (17 พ.ค.60)
แบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดุ (17 พ.ค.60)
แบบฟอร์มการสอบหาข้อเท็จจริง (17 พ.ค.60)
แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (10 พย.49)
แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย (10 พย.49)
ใบเบิกและ/หรือรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
 ใบตรวจรับสิ่งของ
แบบสำรวจรายการส่ง - รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน 
   1. แบบสำรวจรายการที่ดินขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร 03)
   2. แบบสำรวจรายการอาคารสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร 04) 
   3. แบบสำรวจรายการสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร 05)
   อื่นๆ
 แบบฟอร์ม Work From Home
 แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้ Internet DLD_MAC
 แบบฟอร์ม DLD-Web-01-Form (เจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ พญาไท)
 แบบฟอร์มลาออก (6 พ.ค.64)
 ใบลาพักผ่อน
 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง