การเงิน การคลัง 
 ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ปฎิบัติหน้าที่ในระบบ KTB Corporate Online  (6 ก.ย.62)
 ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ปฎิบัติหน้าที่ KTB Corporate Online  (6 ก.ย.62)
 แบบฟอร์มแจ้งข้อมูล user  (6 ก.ย.62)
 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online(จ้างเหมา)  (6 มิ.ย.62)
 แบบขอเพิ่มเจ้าหนี้ ระบบทะเบียนใบสำคัญเบิกจ่าย (Barcode - ระบบบาร์โค้ด)  (6 มิ.ย.62)
 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ส่วนกลาง เงินงบประมาณ กรมปศุสัตว์ (6 ธ.ค.61)
 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ำย (6 ธ.ค.61)
 แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกัน กรณีพนักงานราชการ ยืมเงิน (18 ต.ค.61)
 แบบใบสรุปรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิต (13 ก.ย.61)
 แบบฟอร์มขอรับเงินผ่านธนาคาร (18 พ.ค.60)
 ขออนุมัติส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม (3 พค.56) 
   - กรณีมีการแจ้งอัตราค่าลงทะเบียนอัตราเดียว
   - กรณีมีการแจ้งอัตราค่าลงทะเบียนหลายอัตรา และ ต้องการเบิกค่าลงทะเบียนในอัตราที่แพงกว่าการลงทะเบียนครั้งแรก
 แบบหนังสือรับรองการขอเบิกบำเหน็จบำนาญปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ........ 
 แบบหนังสือรับรองการขอเบิกบำเหน็จลูกจ้าง (แบบ ลจ.1) 
 บันทึกยืมเงิน (1 กย.54)
 สัญญาการยืมเงิน
 สัญญาการยืมเงินและการใช้บัตรเครดิตราชการ (28 กค. 49) 
 ใบสมัครเป็นบัตรเครดิต โครงการบัตรเครดิตสำหรับหน่วยงานราชการ KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนแบบ (1 ตค.55) 
 แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญถึงแก่ความตาย
 หลักฐานที่ยื่นกองคลัง กรณียื่นเรื่องขอรับเงินช่วยพิเศษ (ค่าทำศพ 3 เดือน) 
 แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) 
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) 
 แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน (เปลี่ยนแบบ) 
 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131) เปลี่ยนแบบ (13 ตค.53) 
 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7223) เปลี่ยนแบบ 
 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 ใบสำคัญรับเงิน
 แบบ 10  (6 พ.ย.61) 
 แบบ 10
 แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (สำหรับบำนาญ) 
 แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของกรมฯ)
 แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (สำหรับบุคคลภายนอก)
 ใบมอบฉันทะ
 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (แบบ 4235) และ คำอธิบายวิธีการกรอกรายการ 
 ใบนำส่งเงิน
  การพัสดุ
แบบฟอร์มแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (23 พ.ย.60)
แบบฟอร์มสำหรับการควบคุมพัสดุ (17 พ.ค.60)
แบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดุ (17 พ.ค.60)
แบบฟอร์มการสอบหาข้อเท็จจริง (17 พ.ค.60)
แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (10 พย.49)
แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย (10 พย.49)
ใบเบิกและ/หรือรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
 ใบตรวจรับสิ่งของ
แบบสำรวจรายการส่ง - รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน 
   1. แบบสำรวจรายการที่ดินขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร 03)
   2. แบบสำรวจรายการอาคารสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร 04) 
   3. แบบสำรวจรายการสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร 05)
   อื่นๆ
 แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้ Internet DLD_MAC
 แบบฟอร์ม DLD-Web-01-Form (เจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ พญาไท)
 แบบฟอร์มลาออก (6 พ.ค.64)
 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง