รายงานแผนพัฒนาบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

 

รายละเอียดตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร : การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1 ประจำปี 2560

แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560
การสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากร
-กลุ่มพัฒนาระ บบงานคลัง
-กลุ่มบริห ารทั่วไป
-กลุ่มการ เงิน
-กลุ่มบัญชี
-กลุ่มงบประมาณ
-กลุ่มพัสดุ
-กลุ่มเงินทุนหมุนเวียน

 

 

รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด

 

: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP) รอบที่ 1/2560

 

1

รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฎิบัติงาน

 

แบบฟอร์ม 1

2

รายงานแผน/ผล การพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)

 

-  แบบฟอร์ม 2.1

 

-  แบบฟอร์ม 2.2

3

แบบสรุปรายงานตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 1/2560

 

-  แบบฟอร์ม 3.1 ข้าราชการ

 

-  แบบฟอร์ม 3.2 พนักงานราชการ

4

การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2560

 

-  แบบฟอร์มที่ 4

 

- สรุปการดำเนินตามแผนพัฒนาบุคลากร

 
5

หลักฐานการดำเนินการตามแผนพัฒนาการประเมินผลและติดตาม และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

 

- กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

 

- กลุ่มบัญชี

 

- กลุ่มงบประมาณ

 

- กลุ่มพัสดุ

 

- กลุ่มการเงิน

 

- กลุ่มบริหารทั่วไป

 

กลุ่มเงินทุนหมุนเวียน

6

การพัฒนาสมรรถนะด้านต่างๆ

 

6.1 หลักฐานประกอบเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา (การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และการบริการที่ดี)

 

6.2 การพัฒนาสมรรถนะด้านการบริการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

6.3 การพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะ

 

6.4 สรุปผลการพัฒนาตามแผนของแต่ละบุคคล

 
7

โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice) 

 

-  โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข ปี 2560

 

-  สื่อสารอย่างไรในยุคไทยแลนด์ 4.0