เรื่อง คู่มือการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินกรณีจ่ายผ่านส่วนราชการส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ นางสมร           ธีรประทีป
เรื่อง แนวทางการจ้างเอกชนดำเนินงาน กรณีบุคคลธรรมดา น.ส.ปรารถนา  อุนทะอ่อน           
นางสมร           ธีรประทีป
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา กรณีจ้างนิติบุคคล น.ส.ปรารถนา   อุนทะอ่อน
เรื่อง คู่มือการจัดทำประมาณการรายได้แผ่นดิน ของกรมปศุสัตว์   (ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564) นางสาวริญญาภัท มะลาหอม
เรื่อง นวทางการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ของกองคลัง กรมปศุสัตว์  (ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 28 มกราคม 2564) นางสาวรติกร  สิทธิสิน
เรื่อง แนวทางการยื่นเบิกเงินทุนวิจัยของกรมปศุสัตว์ ที่ได้รับอนุมัติโครงการ จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) (สวก.)  (ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 28 มกราคม 2564) นางสาวรติกร  สิทธิสิน
เรื่อง คู่มือการบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่านระบบ GFMIS Web Online  (ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 28 มกราคม 2564) นางสาววันนา  มหานาม
เรื่อง คู่มือการรับมอบ-ส่งมอบพัสดุของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ (แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 4 มีนาคม 2563) นางสาวลินดา สุขประเสริฐ
เรื่อง คู่มือการรับบริจาคทรัพย์สินของกรมปศุสัตว์ (แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 4 มีนาคม 2563) นางสาวยุพา บุญโสม
เรื่อง แนวทางในการควบคุมหลักประกันสัญญา ของกรมปศุสัตว์ (แก้ไขตามมติคณะกรรมการกรมปศุสัตว์ ประเมินวันที่ 10 ก.ค. 62) นางมัณฑนา จินตกานนท์
เรื่อง การพัฒนาระบบงานเขียนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ภายในประเทศ ของกรมปศุสัตว์ (แก้ไขตามมติคณะกรรมการกรมปศุสัตว์ ประเมินวันที่ 10 ก.ค. 62) นางมัณฑนา จินตกานนท์
เรื่อง คู่มือการตรวจสอบใบสำคัญค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ (แก้ไขตามมติคณะกรรมการกรมปศุสัตว์ ประเมินวันที่ 10 ก.ค. 62) นางสาวสุภัทนารี จันทร์วัน
เรื่อง คู่มือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในส่วนกลาง ของกรมปศุสัตว์ นางมัณฑนา คำนาน
เรื่อง คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภคของกรมปศุสัตว์ นางสาวชุติมา เพ็ชรรัตน์
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี เกี่ยวกับเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ นางสาวศุภวรรณ เนียมสอน
เรื่อง คู่มือการตรวจสอบใบสำคัญค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศชั่วคราวส่วนกลางกรมปศุสัตว์ นางสาวนภษร เนื่องชมภู
เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS Web online กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ นางสาวมณฑวรรณ ชื่นค้า
เรื่อง คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ นางนิภาภรณ์ พินิจ
เรื่อง แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และการปฏิบัติในระบบ e-GP นางวรางค์รัตน์ หลำวรรณะ
เรื่อง ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างของกรมปศุสัตว์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และในระบบ e-GP นางสมคิด แสงตะกรณ์
เรื่อง คู่มือการจัดทำใบสำคัญค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ของกรมปศุสัตว์ นางสาวชลิวัล ดีวิเศษ
เรื่อง คู่มือการจัดทำแผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว และการขออนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี นางสาวชนิดา ก๊งไฉ่
เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานด้านเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS Web Online กรณีจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ นางสาวอำภาพร ต้นย้ง
เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานการขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและการโอนล้างบัญชีพักสินทรัพย์ของกรมปศุสัตว์ นางเอื้องแก้ว ศิลปศาสตร์
เรื่อง ปัญหาและแนวทางแก้ไขการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ นางสาวณัฐสุดา ทัพดี
เรื่อง การเลือกใช้รหัส GPSC ในการจัดทำใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้างในระบบ GFMIS นางสาวอรวรรณ์ ยอดแก้ว
เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาตามระบบ e-Gp และการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS นางสาวประไพจิตร อาจวิเชียร
เรื่อง คู่มือการรับและถอนคืนหลักประกันซอง หลักประกันสัญญา นางสาวอัมพร บุณยสิทธิ์พิชัย
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ นางนุกูล สรรพคุณ
เรื่อง คู่มือการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี และโอนจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีของกรมปศุสัตว์ นางสาวเนาวรัตน์ อินทร์ช่วย
เรื่อง นางชุลีกร เตชะโสภณมณี
เรื่อง คู่มือโปรแกรมระบบทะเบียนใบสำคัญบิลเงินเชื่อ นางสมร  ธีรประทีป,
นางสุภาวดี  ธรรมบุตร
เรื่อง คู่มือการขอรับบำเหน็จ บำนาญ ตามโครงการจ่ายตรง นางสมร  ธีรประทีป,
นางสุภาวดี  ธรรมบุตร
เรื่อง แนวทางลดการใช้ไฟฟ้าของกรมปศุสัตว์ น.ส.จิราวรรณ  จิรัฐิติกาลตระกูล
เรื่อง น.ส.ทัศนาลักษณ์  สิทธิการ