รายงานผลรอบที่ 1
หนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงาน รอบที่ 1/2567 (25 ม.ค.67)
แบบฟอร์มที่ 1 ตารางแสดงกระบวนงานที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน
 
แบบฟอร์มที่ 3 รายงานผลตัวชี้วัดบทบาทภารกิจรายบุคคลด้านการปรับปรุงกระบวนงาน(รอบ 6 เดือน)
แบบฟอร์มที่ 4 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual)
หลักฐานอ้างอิง
1. ขออนุมัติปรับกระบวนงาน
   - กระบวนการจัดส่งรายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตร โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ (กระบวนงานเดิม)
   - กระบวนการจัดส่งรายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตร โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ (กระบวนงานใหม่)
   กระบวนการรับชำระหนี้เงินกู้ยืมและการนำส่งเงินเข้ากรมปศุสัตว์ส่วนกลาง โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ  (กระบวนงานเดิม)
   กระบวนการรับชำระหนี้เงินกู้ยืมและการนำส่งเงินเข้ากรมปศุสัตว์ส่วนกลาง โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ  (กระบวนงานใหม่)
2. หนังสือเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. หลักฐานการรายงาน
รายงานผลรอบที่ 2
รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (4 มี.ค.67)
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดรายบุคคล ด้านการปรับปรุงกระบวนงาน ประจำปี พ.ศ. 2566