รายงานผลรอบที่ 1
แบบฟอร์มที่ 1 ตารางแสดงกระบวนงานที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน
 
แบบฟอร์มที่ 3 รายงานผลตัวชี้วัดบทบาทภารกิจรายบุคคลด้านการปรับปรุงกระบวนงาน(รอบ 6 เดือน)
รายงานผลรอบที่ 2
แบบฟอร์มที่ 4 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual)
แบบฟอร์มที่ 5 รายงานผลการปรับปรุงกระบวนงาน
บบฟอร์มที่ 3 รายงานผลตัวชี้วัดบทบาทภารกิจรายบุคคลด้านการปรับปรุงกระบวนงาน(รอบ 12 เดือน)
หลักฐานอ้างอิง
  หลักฐาน 1 ขออนุมัติปรับกระบวนงาน
   - หลักฐาน 1.1 กระบวนงานที่ดำเนินการปรับปรุง (กระบวนงานเดิม)
   - หลักฐาน 1.2 กระบวนงานที่ดำเนินการปรับปรุง (กระบวนงานใหม่)
  หลักฐาน 2 หนังสือชี้แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
  หลักฐาน 3 การดำเนินการตามกิจกรรม
   - หลักฐาน 3.1 สพพ.ขอโอนขายบิล 1
   - หลักฐาน 3.2 สพพ.ขอโอนขายบิล 2
   - หลักฐาน 3.3 สพพ.ขอโอนขายบิล 3
   - หลักฐาน 3.4 สพพ.ขอยกเลิกรายการ
   - หลักฐาน 3.5 สอส.ขอโอนขายบิล
   - หลักฐาน 3.6 สอส.ขอโอนขายบิล
  หลักฐาน 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับกระบวนงาน (8 ส.ค.66)
   - เอกสารประกอบการบรรยายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้