รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตแบบรายงานปี 2566 รอบที่ 1
1.แบบเสนอความเสี่ยงและกำหนดเกณฑ์
2.ระบุประเด็นความเสี่ยง
3.แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
4.แบบประมาณการงบประมาณ
  รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตแบบรายงานปี 2566 รอบที่ 2 
5.แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต