รายการโอนขายบิล ผ่านระบบ GFMIS เงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ครั้งที่ 11-20                    
ครั้งที่ 1-10 ครั้งที่ 1 
 
(15 พ.ย. 66)
                 

    รายการโอนขายบิล ผ่านระบบ GFMIS ค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก
หรือผ่านราชอาณาจักร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ครั้งที่ 1-10

ครั้งที่ 1 
 
(6 พ.ย. 66)

ครั้งที่ 2
 
(4 ม.ค. 67)
         
 
   

    รายการโอนขายบิล ผ่านระบบ GFMIS เงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สกสว.) งวดที่ 2

ครั้งที่ 1-10

ครั้งที่ 1 
 
(19 ธ.ค. 66)

ครั้งที่ 2
 
(13 ก.พ. 67)
               

    รายการโอนขายบิล ผ่านระบบ GFMIS เงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สกสว.) งวดที่ 3

ครั้งที่ 1-10

ครั้งที่ 1 
 
(26 ธ.ค. 66)

ครั้งที่ 2 
 
(20 ก.พ. 67)
ครั้งที่ 3 
 
(28 ก.พ. 67)
             

รายการโอนเงินนอกงบประมาณ ผ่านระบบ GFMIS 2566